Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Veelgestelde vragen

 • Wat voor soort kamers zijn er in het Prinses Máxima Centrum?

  Er zijn 1- en 2 persoonskamers. Indeling gebeurt op basis van leeftijd en diagnose. Op de kamers is de mogelijkheid dat één van de ouders van het kind kan blijven slapen.

 • Mogen ouders mee naar de operatiekamers?

  Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer.

 • Hoe ontvang ik rendement op deze obligatie?

  Op deze obligatie is financieel rendement te behalen. U ontvangt een aantrekkelijke rente van 5%. Deze ontvangen rente is het uitgangspunt voor uw rendement, want de rente wordt (volledig ineens of jaarlijks) weer geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. Met deze schenking van de rente creëert u een aftrekpost voor uw inkomstenbelasting, op basis van deze 5% rente per jaar. Het rendement dat u kunt behalen is dus afhankelijk van uw inkomenssituatie en de geldende fiscale voorwaarden. Voor verdere informatie hierover zijn de brochure en het prospectus van deze obligatie beschikbaar op onze website.

 • Krijg ik mijn geld terug na de looptijd van de obligatie?

  Ja, de obligaties zijn zo opgezet dat u op 28 december 2022 de aflossing mag verwachten. Met een belegging in de Prinses Máxima Centrum-obligaties heeft u een redelijke zekerheid ten aanzien van de terugbetaling van uw hoofdsom (en de rentebetalingen in geval van de Obligatie E). Het Prinses Máxima Centrum is een ziekenhuis en researchcentrum in opbouw, waaraan nog diverse (project) risico’s zijn verbonden. Er zijn echter ook waarborgen om de positie van de obligatiehouder te beschermen. Voor verdere informatie hierover zijn de brochure en het prospectus van deze obligatie beschikbaar op onze website.

 • Waarom geeft het Prinses Máxima Centrum de obligaties uit?

  De obligaties worden uitgegeven om twee redenen. De hoofdsom wordt allereerst gebruikt om (deels) het Centrum mee te financieren, zodat hiervoor geen bancair krediet nodig is. Na zeven jaar wordt dit gedeelte geherfinancierd. De schenkingen worden daarnaast (op termijn) gebruikt voor meer research, de verbetering van de zorg en de ondersteuning aan ouders.. Hierdoor kan de zorg en de research verder worden verbeterd, waar patiënten en ouders van zullen gaan profiteren en waardoor naar verwachting een hogere genezingsgraad kan worden bereikt. Het Centrum wil hiermee doorgroeien tot een toonaangevend ziekenhuis op het gebied van kinderkanker in Europa.

 • Wat is het verschil tussen obligatie P en obligatie E?

  Er zijn twee soorten obligaties. Het verschil hiertussen wordt bepaald door de manier van schenken. Het Nederlandse belastingstelsel kent namelijk twee vormen van schenken: door middel van een gewone, eenmalige gift door middel van een periodieke gift. Beide vormen van schenken zijn verwerkt in de Prinses Máxima Centrum-obligaties, zodat u kunt kiezen welke vorm het beste bij uw situatie past. Meer informatie over de soorten obligaties: Prinses Máxima Centrum-obligatie E Er is een obligatie (met de “E” van Eenmalig) ontworpen voor de investeerder die de totale som van alle in de toekomst te ontvangen rente per obligatie (7 maal EUR 50 oftewel EUR 350) graag ineens wil schenken. Dit bedrag per Obligatie E is over het fiscale jaar 2015 aftrekbaar (met inachtneming van de fiscale voorwaarden hierbij). Vervolgens wordt jaarlijks de rente uitbetaald op de effectenrekening van de belegger. De totale som aan te ontvangen rente van de komende zeven jaar is immers vooraf geschonken. Prinses Máxima Centrum-obligatie P Daarnaast is er een obligatie (met de “P” van Periodiek) voor de investeerders die een periodieke schenking willen doen. Hierbij wordt de jaarlijks te ontvangen rente van EUR 50 per Obligatie P ook jaarlijks geschonken aan de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie . Het proces van innen van de rente en het doen van de schenking wordt hierbij administratief volledig voor de belegger verzorgd. Deze periodieke schenking kan jaarlijks afgetrokken worden van de inkomstenbelasting wanneer zich geen wijzigingen voordoen in de belastingwetgeving op dit onderdeel.

 • Hoe en wanneer kan ik mij inschrijven voor deze obligatie?

  Inschrijven op de Prinses Máxima Centrum-obligaties kan van 9 november 2015 09.00 uur tot en met 15 december 2015, 15.00 uur, of zoveel eerder indien het maximale inschrijvingsbedrag is bereikt. De inschrijvingsperiode was initieel tot 4 december, maar deze is verlengd tot 15 december. U kunt inschrijven op de Prinses Máxima Centrum-obligatie via de reguliere kanalen die u gebruikt voor andere effectenorders: via internetbankieren of via uw beleggingsadviseur van uw bank. Er zijn mogelijk banken die deze emissie niet ondersteunen. In dat geval kunt u zich wenden tot een andere bank.

 • Hoeveel obligaties kan ik kopen?

  Er worden 60.000 obligaties uitgegeven met een totale nominale waarde van EUR 60 mln. Dit is tevens (in principe) het maximum aan obligaties dat u kan kopen. Hoeveel obligaties u zou kunnen of willen kopen is afhankelijk van een aantal zaken. Te denken valt onder andere aan: Welke fiscale aftrek en dus financieel rendement streeft u na? De grenzen van de belastingschijven bepalen mede uw te behalen rendement. Daarnaast speelt bij de obligatie E de ondergrens (‘drempel’) en de bovengrens (‘maximum’) aan de aftrek een rol. De hoeveelheid obligaties die u kunt kopen is tevens afhankelijk van het beleid van uw bank of vermogensbeheerder en het doelrisicoprofiel dat u samen met uw bank of vermogensbeheerder heeft vastgesteld. Uw beleggingsadviseur kan u helpen bij de beslissing hoeveel obligaties u zou kunnen kopen waarbij u binnen de gestelde richtlijnen zult blijven. Hoe ziet uw huidige en uw toekomstige inkomen er naar verwachting uit? De beslissing voor de Obligatie P dient tevens genomen te worden op basis van uw inschatting over uw toekomstige inkomen en de daarbij behorende belastingdruk. Voor de obligatie E is met name uw huidige inkomen van belang.

 • Wat gebeurt er als de regels omtrent giftenaftrek van de inkomstenbelasting veranderen?

  De Prinses Máxima Centrum-obligaties voldoen aan alle huidige eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt om in aanmerking te komen voor belastingaftrek. De Nederlandse Belastingdienst heeft bevestigd dat deze giften fiscaal als schenking worden erkend voor in ieder geval het fiscale jaar 2015 en bij ongewijzigde regelgeving voor de jaren daaropvolgend.. Zodoende staat vast dat er met deze obligaties fiscaal voordeel voor de belegger kan worden behaald, mits wordt voldaan aan de fiscale voorwaarden. Voor obligatie E heeft u geen fiscaal risico zolang u in 2015 aan de voorwaarden voldoet, maar dient u wel rekening te houden met de voor u van toepassing zijnde fiscale voorwaarden. Voor obligatie P gelden andere voorwaarden. Indien de fiscale wetgeving ten aanzien van periodieke giften verandert, kan dit invloed hebben op de aftrekbaarheid hiervan voor de fiscale jaren 2016 tot en met 2021. Dit kan zowel positief als negatief voor u uitpakken. We kunnen u derhalve niet garanderen dat deze eventuele veranderingen de Prinses Máxima Centrum-obligatie P niet zullen raken. Wel zijn er twee belangrijke gebeurtenissen waarbij de plicht om te schenken voor de schenker vervalt: de schenkingsverplichting stopt bij het overlijden van de schenker; en de schenkingsverplichting stopt als de Stichting haar ANBI-status verliest, waardoor u dus geen recht op aftrek meer heeft (ANBI betekent ‘algemeen nut beogende instelling’). In beide gevallen behoudt u het recht op ontvangst van de rente van 5%.

 • Zijn er, naast het rendement, nog andere voordelen voor de obligatiehouders?

  Naast het voordeel van een financieel rendement draagt u ook bij aan een betere gezondheidszorg in Nederland; een maatschappelijk rendement. Mogelijk volgen er nog andere voordelen. Het Prinses Máxima Centrum streeft naar betrokkenheid met haar obligatiehouders. Op welke manier dit vorm gaat krijgen is op dit moment nog niet bepaald. Een mogelijkheid kan zijn dat er bijvoorbeeld bijeenkomsten komen voor obligatiehouders over de voortgang, maar ook met meer inhoudelijke onderwerpen. De nog te ontwikkelen plannen zullen mede afhangen van de hoeveelheid mensen die gaan investeren in de obligaties. Indien u op de hoogte wilt blijven van het reilen en zeilen van het Prinses Máxima Centrum, dan kunt u zich inschrijven op de periodieke nieuwsbrief via de website van het Prinses Máxima Centrum. Hierin worden alle activiteiten aangekondigd.