Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Digitaliseren met Practocol Planner in het Prinses Máxima Centrum

11 juni 2018

Dinsdag 5 juni is het Prinses Máxima Centrum, het nationaal kinderoncologische centrum  in Utrecht officieel geopend. Uitgangspunt van dit centrum is onder andere de inzet van innovatieve en digitale processen. Een grote hoeveelheid informatiesystemen werden in één keer in gebruik genomen, waaronder de medische software: Practocol Planner.

Partnership
Het Prinses Máxima Centrum heeft in februari 2017 een contract gesloten met medisch softwareleverancier Practocol. Practocol levert onder andere een software oplossing, Practocol Planner, die volledig vanaf de werkvloer is ontstaan. De software is speciaal ontwikkeld voor het voorschrijven van complexe chemotherapie behandelplannen. Elk deel van het proces, voorschrijven door de arts, bereiding van chemotherapie in de apotheek en de registratie van toediening op de verpleeg afdeling wordt ondersteund.

Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om honderden interactieve digitale behandelpaden in te voeren. Door medewerkers van Practocol en van het Prinses Máxima Centrum is veel werk verzet. Door deze intensieve samenwerking ontstond een sterk partnership.

Practocol is in 2009 ontstaan ter ondersteuning van het gebruik van complexe medische behandelingsprotocollen. Anno 2018 is Practocol een bedrijf met enkele grote afnemers, waaronder het Prinses Máxima Centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Er werken diverse medisch specialisten zoals artsen en apothekers met jarenlange werkervaring. Hierdoor weet Practocol waar artsen, verpleegkundigen, apothekers en patiënten behoefte aan hebben. Dit maakt Practocol tot een uniek bedrijf in de medische ICT sector.

Roel Reddingius, CEO van Practocol: “We leren steeds meer van de werking van medicatie in het menselijk lichaam. Hierdoor kunnen we medicatie toespitsen op individuele patiënten. Keerzijde is dat protocollen erg complex zijn; Ook komen er steeds meer protocollen, waardoor het noodzakelijk is om een systeem te gebruiken dat speciaal gemaakt is om de feitelijke uitvoering van een complex behandelprotocol te ondersteunen.”

Dóór medici, vóór medici
Na het stellen van de diagnose zal een arts een protocol voorschrijven aan een individuele patiënt. Met behulp van Practocol Planner hebben vervolgens alle betrokken disciplines toegang tot het gehele behandeltraject. Zo kan de verpleegkundige, het secretariaat, de apotheker optimaal bijdragen aan het behandelproces. Grootste voordeel voor alle betrokken partijen is overzicht, veiligheid en digitale beschikbaarheid. In de wereld van de kinderoncologie volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Daarom blijft Practocol continu vernieuwingen doorvoeren om de database met protocollen up-to-date te houden.

Standaardisering is de toekomst
De visie van het Prinses Máxima Centrum sluit goed aan bij die van Practocol. Beiden zien verdere individualisering en shared care als de toekomst. Naast de zorg in het Prinses Máxima Centrum, vindt een deel van de zorg plaats in andere ziekenhuizen en thuis. In de toekomst zal Practocol Planner ook dit deel van het proces beter gaan ondersteunen.

Roel Reddingius licht de samenwerking toe: “Ik ben bijzonder trots op de totstandkoming van deze samenwerking. Samen met een innovatieve partner als het Prinses Máxima Centrum kunnen patiënten sneller gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die wij te bieden hebben.”

 

English version

Digitalize in the Princess Máxima Center with Practocol Planner

Tuesday June 5th, the Princess Máxima Center for pediatric oncology in Utrecht has been officially opened. One of the intentions of this center is the use of innovative digital processes. A large number of information systems were implemented simultaneously, including the medical software Practocol Planner.

Partnership
February 2017, the Princess Máxima Center signed a contract with the medical software company Practocol. Practocol is supplier of the software solution Practocol Planner, which originated completely from the clinical workplace. The software is specifically developed for prescribing complex chemotherapeutic treatment plans. Every aspect of the process is supported; including prescribing by the medical doctor, preparation of the chemotherapeutics and checks by the pharmacist and the administration registration by the nurse on the ward.

In the recent months, a lot of effort has been made to implement hundreds of interactive treatment protocols. This has been accomplished through the hard work of both Practocol and the Princess Máxima Center. This intense collaboration created a strong partnership.

Practocol was founded in 2009 to support the use of complex medical treatment protocols. In 2018 Practocol is a company with large clients, including the Princess Máxima Center and Erasmus Medical Center. Practocol has several medical specialists with years of experience. Hence, Practocol has a good feel for the needs of doctors, nurses, pharmacists and patients. This especially, makes Practocol a unique company in the ICT sector.

Roel Reddingius, CEO of Practocol: “Every day we learn more about the effect of medication to the human body. Medication is increasingly tailored to the needs of an individual patient. However, the disadvantage is the increasing complexity of the protocols. In addition, a larger number of treatment protocols becomes available, which requires the use of a specialized system to support the execution of the complex treatment protocols.

By medical specialists, for medical specialists
After diagnosis, the doctor will choose a specific treatment protocol for the optimal treatment of the patient. Through Practocol Planner, all involved specialisms have access to the complete dynamic treatment path. In this way, the contribution of the nurses, pharmacists and secretaries can be optimized. The main advantage for all involved parties is a clear overview, increased safety and digital availability. The field of pediatric oncology is very dynamic with rapid consecutive developments. Practocol will continue to develop improvements and updates to keep the database, and therefore the treatment, up to date.

Individualized therapy is the future
The vision of the Princess Máxima Center is in line with the vision of Practocol; a future of further individualized therapy and shared care. In addition to treatment in the Princess Máxima Center, a part of the care will be performed in other hospitals and at home. The future perspective of Practocol Planner is to be able to support this even better.

Roel Reddingius elaborates on the partnership: “I am very proud of the new founded collaboration. Together with an innovative partner like the Princess Máxima Center, our new developments can quickly become be available to patients.”

Extra information / Not for publication Want more information? Please contact Roel Reddingius on +31(0)10-7607088. Or browse: www.practocol.com.

 

Deel deze pagina op social media